Algemene Verkoop-, Leverings- en Betalingsvoorwaarden

 1. Algemeen 

1. Onder de Leverancier wordt verstaan: Living Stone BV. Onder afnemer wordt verstaan: degene die zich door de koop van zaken en/ of diensten jegens leverancier heeft verbonden of met dat doel met hem in onderhandeling is. Onder overeenkomst wordt de tussen partijen gesloten overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard, verstaan.

2. Handelsonderneming Living Stone B.V. maakt gebruik van de handelsnaam De Weijs Veendam. 

3. Voor alle aanbiedingen, verkopen en leveringen gelden de algemene bepalingen zoals hierna vermeld. Ook als door de afnemer andere voorwaarden van toepassing worden verklaard, zullen deze voor de Leverancier niet gelden, tenzij dit duidelijk schriftelijk wordt overeengekomen. Door het vragen van een offerte en/of het plaatsen van een opdracht wordt de afnemer geacht deze algemene voorwaarden van de leverancier te hebben aanvaard. Afnemer wordt geacht op de hoogte te zijn met de inhoud van deze algemene voorwaarden. 

 2. Aanbiedingen en bevestigingen 

1. Alle aanbiedingen zijn, tenzij bij de opgave anders is bepaald, niet langer dan 4 dagen na dato geldig. 

2. Niet bindend zijn alle gegevens die genoemd staan in afbeeldingen, catalogi, technische tekeningen en verdere gegevens door de leverancier verstrekt. 

3. De prijzen zijn, tenzij anders is overeengekomen, exclusief BTW, in – en uitvoerrechten en andere belastingen, heffingen en rechten en verpakkingsmateriaal, in Euro’s. 

4. De leverancier behoeft de goederen niet verder te vervoeren dan tot waar het voertuig over een behoorlijk berijdbaar terrein kan komen. Levering geschiedt steeds naast het voertuig, terwijl de afnemer verplicht is de goederen aldaar in ontvangst te nemen en hulp te verlenen bij het lossen. Blijft de afnemer hiermede in gebreke dan komen de daardoor ontstane kosten voor zijn rekening. 

5. Indien niet binnen acht dagen na dato de juistheid van de inhoud van een schriftelijke orderbevestiging wordt ontkend, zijn leverancier en afnemer hieraan gebonden. 

6. Belastingen, invoerrechten, heffingen of andere lasten van overheidswege op het aangeboden of te leveren werk of de daarin verwerkte grondstoffen en materialen dan wel op het transport daarvan, na de aanbieding of het tot stand komen der overeenkomst ingevoerd of verhoogd, worden aan de afnemer in rekening gebracht. 

7. Wanneer door redenen, buiten de macht van de leverancier, verhogingen ontstaan in de materiaalkosten, heeft de leverancier het recht zijn aanbieding tussentijds te wijzigen. 

8. Inkoopwaarden van afnemers worden principieel niet erkend. 

 3. Levertijden 

1. Levertijden zijn nooit bindend, tenzij daaromtrent een bijzondere overeenkomst is getroffen. 

2. In offertes of orderbevestigingen genoemde leveringstijden gelden slechts bij benadering. Een eventuele overschrijding van de afleveringstermijn is geen wanprestatie van de leverancier en de leverancier is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door vertraging van welke soort ook. 

3. Wanneer de goederen na het verstrijken van de leveringstermijn niet door de afnemer zijn afgenomen, heeft de leverancier het recht afnemer schriftelijk te sommeren een termijn te noemen waarbinnen de totale levering van de hier bedoelde goederen zal plaatsvinden. De afnemer is verplicht binnen 8 dagen te reageren op de sommatie. Doet hij dat niet, dan heeft de leverancier het recht onmiddellijk volledige betaling te vorderen. 

4. Elke overeengekomen leveringstermijn gaat steeds in op de dag, waarop de volledige gegevens, welke nodig zijn voor de uitvoering van het werk, in het bezit zijn van de leverancier. 

5. Met betrekking tot de leveringsplicht van de leverancier geldt als overmacht: algemene of partiële werkstaking, overheidsingrijpen, bedrijfsstoring en uitsluiting, welke verband houden met de levering, geheel of gedeeltelijke mobilisatie, oorlog, in- of uitvoerverbod, oproer, gebrek aan vervoermiddelen, vriezend weer, sneeuwval, abnormale waterstand in Nederland of in de betrokken landen en alle belemmeringen die voortkomen uit maatregelen van organisatorische aard. 

6. Uitdrukkelijk wordt opgemerkt dat een vertraging van de levering nooit tot enigerlei boete voor de leverancier kan leiden. 

 4. Monsters 

1. Monsters van natuursteen moeten als typen worden beschouwd, zodat kleur- en structuurverschillen toelaatbaar zijn. 

2. Kleine handmonsters kunnen op aanvraag te allen tijde kosteloos worden toegezonden. Hele tegels als monster worden alleen bij een bestelling gratis meegeleverd. Meerdere tegels of tegels voor monsterborden (tot max. 2 m2) worden alleen bij een bestelling franco meegeleverd, en wel tegen een berekening van de prijslijstprijs minus 30%. 

5.Aanvaarding en reclamatie

1. Aanmerking op de kwaliteit van het materiaal, eventuele tekorten en bewerking van geleverde goederen dienen direct bij aflevering op de vrachtbrief te worden vermeld. Doet de afnemer dit niet, dan wordt er vanuit gegaan dat de afnemer de geleverde goederen in goede staat heeft ontvangen en goedgekeurd; eventuele klachten en reclamaties over de geleverde goederen worden niet meer in behandeling genomen.

2. De goederen zijn vanaf het moment van levering voor rekening en risico van de afnemer.

3. Als over de hoedanigheid van de te leveren goederen niets uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen, kan de afnemer slechts aanspraak maken op een hoedanigheid die in overeenstemming is met wat in de handel gebruikelijk is.

 

4. Afnemer kan geen beroep doen op en geen rechten ontlenen aan gebreken die ten tijde van de levering niet zichtbaar waren wanneer: de geleverde goederen zijn verwerkt en/of nog niet zijn verwerkt nadat het gebrek had kunnen worden ontdekt bij behoorlijke oplettendheid en zich binnen 8 dagen na levering niet schriftelijk hierover tot de leverancier heeft gewend onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond van de klachten. Reclamaties welke meer dan acht dagen na de levering door de leverancier worden ontvangen, zijn nimmer geldig.

5. De controle op de hoeveelheid van het geleverde berust bij de afnemer. Indien niet terstond na ontvangst over de afgeleverde hoeveelheden wordt gereclameerd, zijn de hoeveelheden op de vrachtbrieven, afleveringsbonnen of dergelijke documenten vermeld als juist erkend.

6. Verwerkte goederen worden geacht te zijn goedgekeurd, onverminderd het recht van de afnemer ingevolge de wet in geval van verborgen gebreken.

7. Het feit dat de afnemer een klacht heeft ingediend, ontslaat hem niet van zijn betalingsverplichting ten opzichte van de leverancier.

8. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is bedongen, heeft de leverancier het recht om de goederen vanuit een of meer andere partijen/ leveranciers/ magazijnen /fabrieken dan de zijne af te leveren.

 6. Betaling 

1. De afnemer verplicht zich binnen 30 dagen na factuurdatum te betalen zonder enig beroep te doen op schuldvergelijking en/of korting. Afnemer is bovendien verplicht om te betalen voordat de goederen geleverd worden. Eventueel overeengekomen betalingskortingen vervallen als de leverancier het verschuldigde bedrag niet binnen deze termijn ontvangen heeft. 

2. Indien de afnemer niet op tijd, bepaald bij deze verkoop- en leveringsvoorwaarden of bij nadere overeenkomst, zullen alle kosten, verbonden aan de inning van het verschuldigde langs gerechtelijke of niet-gerechtelijke weg, hoe ook genaamd en gene uitgezonderd, alsmede een rente berekend naar een percentage, dat 3 hoger is dan het promessedisconto van De Nederlandsche Bank N.V. geldend op de dag, waarop het verschuldigde had moeten zijn betaald, te zijnen laste komen en tegelijk met de hoofdsom door hem moeten worden betaald. 

3. Indien de afnemer met de betaling van een onbetwiste vordering jegens de leverancier in gebreke is, heeft deze het recht de verdere uitvoering van alle tussen partijen lopende overeenkomsten te annuleren of op te schorten tot die betaling is geschied, terwijl, indien anders was overeengekomen over de verdere levering betaling vooruit of bij aflevering kan worden geëist. 

 

4. Mocht de leverancier voor of tijdens het uitvoeren van een koopovereenkomst duidelijk aanwijzingen ontvangen omtrent verminderde kredietwaardigheid van de afnemer, dan heeft de leverancier het recht niet te leveren of niet verder te leveren, tenzij op zijn verlangen en zijn genoegen door de afnemer zekerheid is gesteld voor de juiste betaling van de prijs, ongeacht of deze contant zou geschieden dan wel daarvoor enige termijn na de levering is gesteld. In dit laatste geval kan de leverancier op straffe van onmiddellijke opeisbaarheid van de prijs van de reeds geleverde materialen en stopzetting van eventuele verdere levering, eveneens zekerheidsstelling verlangen in de tijd gelegen tussen levering en betaling.

5. Als de afnemer nadat de koopovereenkomst is gesloten, om welke reden dan ook, de overeenkomst annuleert, moet hij dit schriftelijk aan de leverancier melden. Afnemer is in dit geval verplicht om 30% van het op grond van de overeenkomst verschuldigde bedrag aan de leverancier te betalen. De leverancier zal de afnemer een factuur sturen en de afnemer verplicht zich te betalen binnen 30 dagen na de factuurdatum.

 

7. Eigendomsvoorbehoud

1. De eigendom van geleverde goederen blijft aan de leverancier voorbehouden totdat het ter zake van de levering verschuldigde geheel is voldaan.

2. Afnemer is niet bevoegd de zaken die nog niet volledig zijn betaald, anders dan voor de gebruikelijke verwerking ervan, aan derden in eigendom over te dragen, de zaken door enig overeenkomst of handeling aan derden te verpanden of aan derden enig ander zekerheidsrecht in de ruimste zin van het woord te verschaffen. Als afnemer enige verplichting uit deze overeenkomst niet nakomt is de leverancier zonder verdere mededeling gerechtigd de geleverde goederen terug te nemen en de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst ontbonden te achten.

8. Geschillen

1. Alle geschillen, welke tussen de leverancier en afnemer mochten ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst afgesloten op deze verkoopvoorwaarden, alsmede van andere overeenkomsten, welke van zulk een overeenkomst het gevolg mochten zijn zullen door arbitrage worden uitgemaakt. De partij, welke arbitrage verlangt, zal daarvan schriftelijk mededeling doen aan de wederpartij en deze verzoeken in onderling overleg drie arbiters te benoemen. Indien partijen niet tot overeenstemming komen omtrent de benoeming van arbiters zullen deze, op verzoek van de meest gerede partij, door de President der Arrondissementsrechtbank te Amsterdam worden benoemd. Arbiters zullen uitspraken doen naar billijkheid in hoogste ressort en daarbij tevens beslissen omtrent de arbitragekosten. Zij zijn gemachtigd de duur van hun last te verlengen, indien zij zulks nodig achten.

De Weijs Veendam

Advies nodig?

We adviseren u graag over de verschillende natuursteenvloeren die wij in ons assortiment hebben en die het beste bij uw interieur passen.

De Weijs Veendam natuursteenvloeren
C.W. Lubbersstraat 15
9648 LA Wildervank
T: 0598 – 623546
F: 0598 – 615080
E: info@deweijs.com

Contact

15 + 11 =

Loading...